นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะ ทัั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมการปลูกป่าหรือไม้มีค่าให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความยากจน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกไม้ป่าเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศในส่วนของกรมป่าไม้ มีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่าผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือพร้อมให้ข้อมูล

Leave a Comment

Skip to content