นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ลงนาม MOU บริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน และมีนายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวระหว่าง ทส. กับ SCG ในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยกันป้องกันแก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 โดยการนำวัสดุเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยในปัญหาดังกล่าวและประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง สำหรับข้อตกลงดังกล่าว ทั้ง 5 หน่วยงานจะบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า เพื่อลดเชื้อเพลิง ลดไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง โดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ โดยการนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการร่วมกันในการพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content