นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายแก้ปัญหาขจัดความยากจน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายแก้ปัญหาความยากจน จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2565 ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนฯ ทส. และให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจนฯ ระดับกรม พร้อมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่และจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทส. ตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชน การดำเนินงานของ ทส. ที่ผ่านมา ในเรื่องการจ้างงานช่วงสถานการณ์โควิด รวบรวมข้อมูลงบประมาณของ ทส. โดยเฉพาะงบลงทุน งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และกองทุนต่างๆ ที่สนับสนุนประชาชน การดำเนินงานของป่าชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่สามารถลดรายจ่าย โดยข้อมูลของ ทส. ที่ได้ จะรวบรวมส่งไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content