นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดการเสวนา “รุก รุก รุกขกรกับป่าในเมือง”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการเสวนา “รุก รุก รุกขกรกับป่าไม้ในเมือง” โดยมีนางนิศากร งิ้ววิจิตร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรุกขกรรมร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในด้านรุกขกรรม มีองค์ความรู้ด้านการจัดการต้นไม้และรุกขกรรมที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติ จนสามารถนำไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างอาชีพด้านการบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ในเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลให้ต้นไม้และป่าไม้เป็นแหล่งอำนวยประโยชน์ต่อประชาชนด้านต่างๆ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะการช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศที่กำลังเผชิญ ดังนั้น การดูแลและจัดการกับต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้น้อยที่สุด มีโอกาสรอดชีวิต แข็งแรง ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อสุขภาพของต้นไม้

Leave a Comment

Skip to content