นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดสัมมนา “วันหนึ่งเราเดินเข้าป่า น้องนักศึกษาจึงนำมาบอกต่อ”

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “วันหนึ่งเราเดินเข้าป่า นักศึกษาจึงนำมาบอกต่อ” โดยมี นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม สำหรับโครงการ “วันหนึ่งเราเดินเข้าป่า นักศึกษาจึงนำมาบอกต่อ” มีน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ที่มาฝึกงานกับกรมป่าไม้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการสัมมนาในวันนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า น้องๆ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าป่าไม้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะระบบนิเวศวิทยาเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงมีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ ด้านนันทนาการ ด้านเทคโนโลยี ที่เราสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านป่าไม้ สู่ระบบดิจิทัลมาศึกษาเพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหาร วิกฤตพลังงานและวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่างานด้านป่าไม้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักวิชาการป่าไม้เท่านั้น แต่งานด้านป่าไม้เกี่ยวข้องกับทุกคน ซึ่งในวันนี้ น้องๆ นักศึกษาฝึกงานแต่ละสาขาจะได้นำเสนอมุมมองที่ได้กับการได้ลงพื้นที่ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้กับการฝึกงานที่กรมป่าไม้ นอกจากนี้ น้องๆ จะได้แลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง พร้อมนำเสนอผลงานที่จะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานต่อไป รวมถึงจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content