นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการดำเนินงาน คทช. ด่านช้าง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง และนายสุชาติ ศิลปหัสดี นายก อบต.ห้วยขมิ้น ลงพื้นที่บ้านกกตาด ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินชุมชน การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขมิ้น-ป่าพุน้ำร้อน-ป่าหนองหญ้าไทร โดยมีกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่กว่า 100 คน ร่วมรับฟังการประชุมติดตาม การดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและแก้ไขปัญหาการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ได้อย่างถูกกฎหมายตามนโยบายของ คทช. นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ และส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าในลักษณะของโครงการป่าชุมชน เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการดูแลรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในพื้นที่บ้านกกตาดได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เนื้อที่รวมประมาณ 267 ไร่ ด้านนายวิทยา อุดมพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกตาด ม.9 ต.ห้วยขมิ้น กล่าวว่า ในนามของตัวแทนชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจและสบายใจขึ้น และต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในการจัดสรรพื้นที่ทำกิน ตอนนี้สมาชิกสหกรณ์กว่า 80 ราย เริ่มสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง หากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยชี้แนะและช่วยเรื่องทำอาชีพเสริมการเลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ปลูกพืชไร่ ไม้ผล รวมถึงด้านการตลาด ก็จะช่วยทำให้ชาวบ้านได้ไม่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่า ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่มองเห็นและส่งเสริมให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านนำร่องตามนโยบาย คทช. ชาวบ้าน บ้านกกตาดทุกคนขอขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือ

Leave a Comment

Skip to content