นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเพื่อเตรียมจัดทำผลงานเด่นกระทรวงฯ เป็นผลงานรัฐบาล และเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำผลงานของ ทส. ในภาพรวมของกรมป่าไม้ โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไ้ม้ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ปฏิบัติราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ซึ่งในการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งว่า กระทรวง ทส. ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำผลงานเด่นเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ ่และจัดทำข้อมูลเตรียมการชี้แจง กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในประเด็นที่อาจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เน้นการจัดการฝุ่น PM 2.5 และการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมกันนี้ ยังได้เร่งรัดการจัดทำผลงานของกรมป่าไม้่จัดส่งให้กระทรวงฯ ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นผลงานของรัฐบาล ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565ทั้งนี้ ได้มอบหมายทุกหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูลผลงานเด่น ประกอบด้วย1. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ โครงการพัชสุธานุรักษ์ โครงการหลวง และโครงการพื้นที่สูง มอบหมายให้สำนัก สคร. ดำเนินการ2. ผลงานที่สร้างความสุขและสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชน อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การสร้างการเข้าถึงทรัพยากรด้วยการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ คทช. การจัดตั้งป่าชุมชน ป่านันทนาการ การเร่งรัดให้มีการเพิ่มหลักสูตร ECO School และ ECO Teacher การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมาย สชช สปน. สจด. สสป. 3. ผลงานที่เข้าสู่เวทีสากล อาทิ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon neutrality และ Net Zero GHG Emission มอบหมาย สสป. สวพ. และ สจช.4. ผลงานซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย อาทิ การป้องกัน Covid-19 การจ้างงานและช่วยเหลือประชาชนเพื่อมีรายได้ตามนโยบายรัฐบาล เป็นต้นโดยทุกผลงานต้องระบุถึงเป้าหมายการทำงานที่กำหนดไว้ ในปี 2565 มอบหมาย สบก. สจด. สสป. สวพ. และ สจช. 5. สำหรับการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล กำหนดไว้ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดตั้ง war room เพื่อให้ทุกหน่วยงานส่วนกลางจัดส่งข้อมูล สำหรับในส่วนภูมิภาคให้แต่ละสำนักจัดตั้ง war room เพื่อเตรียมข้อมูลเช่นกัน

Leave a Comment

Skip to content