นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ สร้างขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี “มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้” โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหาร ทส. ร่วมในพิธี ทั้งนี้ มีตัวแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 22 นาย เข้ารับมอบกรมธรรม์ดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชน การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิด อย่างเคร่งครัด โดยมี “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อทำให้ประเทศไทย ยังคงมีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ “ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จึงมอบให้กรมป่าไม้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความยากลำบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต จึงได้ให้การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ทั้ง 4,496 คน” นายวราวุธ กล่าว

Leave a Comment

Skip to content