นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร ทส. นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ อภิชัยผู้อำนวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมโครงการร้อยใจรักษ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง พร้อมติดตามการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่มชมการดำเนินงานของโครงการร้อยใจรักษ์ ที่ให้การสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ที่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดมาก่อนให้กลับมาประกอบอาชีพสุจริต พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานของ ทส. ในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการการแจกจ่ายกล้าไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ยังได้ให้คำแนะนำให้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีช่องทางในการแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content