นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมตรวจราชการ On Line เขตตรวจราชการที่ 7

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการตรวจราชการ On Line ผ่านระบบ Video Conference (Zoom cloud meeting) ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ดังนี้


ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  • การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  • โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

ด้านทรัพยากรน้ำ

  • การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล

การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา

  • การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
  • การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

โดยมี ผอ.ทสจ. ในพื้นที่ตรวจราชการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในภาพรวม และผู้อำนวยการสำนักในพื้นที่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Comment

Skip to content