นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมตรวจราชการ On Line เขตตรวจราชการที่ 18

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการตรวจราชการ On Line ผ่านระบบ Video Conference (Zoom cloud meeting) ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ดังนี้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ – การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ – โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ด้านทรัพยากรน้ำ – การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา – การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า – การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยมี ผอ.ทสจ. ในพื้นที่ตรวจราชการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในภาพรวม และผู้อำนวยการสำนักในพื้นที่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Comment

Skip to content