นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่าระดับกรมประจำปี 2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับกรม ประจำปี 2565 โดยมีนายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และคณะกรรมการคัดเลือกระดับกรมเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมมีมติการคัดเลือกดังนี้

อันดับที่ 1 นายสมพร โล่ห์จินดา เกษตรกรจังหวัดเชียงราย เสนอโดย สจป. ที่ 2 (เชียงราย)
อันดับที่ 2 นายอับดุลเลาะ แวกาจิ เกษตรกรจังหวัดยะลา เสนอโดย สจป. ที่ 13 สาขานราธิวาส
อันดับที่ 3 นายประกาศิต อำไพพิศ เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ เสนอโดย สจป. ที่ 8 (นครราชสีมา)
อันดับที่ 4 นายเพิ่มศักดิ์ เลื่อนสุขสันต์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เสนอโดย สจป. ที่ 10 (ราชบุรี)

โดยกรมป่าไม้จะเสนอชื่อนายสมพร โล่ห์จินดา ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญต่อไป

Leave a Comment

Skip to content