นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง และผู้แทน เข้าร่วมประชุม ในฐานะกรรมการ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขาทุกสาขา โดยมีรายละเอียดในการประชุมดังนี้ 1. ประธานแจ้งว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ครั้งที่ 1 ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากยังเป็นต้นปีงบประมาณ หากมีปัญหาอุปสรรค ก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 2. ติดตามรายการงบลงทุนของเงินกันเหลื่ยมปีงบประมาณ ปี 2564 ที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรร และได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วนั้น ที่ประชุมขอให้สำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 23 สำนัก เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ หากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน ให้รายงานสำนักแผนงานฯ ทราบภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 3. สำหรับงบประมาณ ปี 2565 ในขณะนี้เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 24 ทั้งนี้ ตามแผนที่รัฐบาลกำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ส่วนราชการจะต้องมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 50 ซึ่งในขณะนี้ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนโดยด่วน 4. ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 จำนวน 9 มาตรการ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ โดยประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีการติดตามครั้งต่อไปมีหน่วยงานไม่ดำเนินการ จะต้องมีการชี้แจงต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น และควรมีการกำหนดโทษเพื่อเป็นการป้องปรามต่อไป

Leave a Comment

Skip to content