นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พร้อมด้วย นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชกรมป่าไม้นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมี พลตรี กัลย์สรรค์จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่และรับผิอดชอบนำเสนอ(ฝ่ายปฏิบัติงานปลูกป่า) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานสนับสนุนโครงการฯ ร่วมประชุมรับฟังประเด็นหารือดังนี้

  • การจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ดำเนินการปลูกป่า (การนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการบริหารกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  • การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (ONE-MAP)
  • การกำหนดพื้นที่ไว้สำหรับรองรับการปลูกป่าของ จิตอาสา และภาคเอกชน

Leave a Comment

Skip to content