นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต เจ้าหน้าที่กองการอนุญาต เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ด้านการอนุญาตไม้ ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ และการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ลดการทวงเอกสาร การทวงข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้งานอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content