นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน สจป.ที่ 2 (เชียงราย)

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.เชียงราย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตามเร่งรัดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุน
  2. ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนเครดิต และการปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอน
  3. เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการบุกรุกป่าและตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าและจัดตั้งป่าชุมชน
  4. เตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยทำงานในเชิงป้องกันร่วมกับเครือข่าย ทสม. และชุมชน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเชื้อเพลิง และกิจกรรมชิงเก็บลดเผากับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  5. เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการขออนุญาตพื้นที่เป้าหมาย คทช. ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
  6. บูรณาการการทำงานร่วมกับ อส. และ ทสจ. โดยเน้นความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมในองค์กร
  7. การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของ สจป.2 (เชียงราย) ควรใช้อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  8. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ชายแดน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย

ในโอกาสนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้ปลูกต้นกาสะลองคำ เป็นที่ระลึกบริเวณสำนักงาน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมอบเครื่องแบบชุดปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Leave a Comment

Skip to content