นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมประชุมตรวจราชการ On Line เขตตรวจราชการที่ 5

นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการตรวจราชการ On Line ผ่านระบบ Video Conference (Zoom cloud meeting) ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ดังนี้

  1. การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
  2. โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า
  3. การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล
  4. การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
    โดยมี ผอ.ทสจ. ในพื้นที่ตรวจราชการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในภาพรวม และผู้อำนวยการสำนักในพื้นที่ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

Leave a Comment

Skip to content