นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและติดตามผลการดำเนินงานสำคัญที่กรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเร่งด่วน

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามงานเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในวันพุธที่ 2 ก.พ. 2565 และประเด็นงานเร่งด่วนที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และผู้แทนกองการอนุญาต ร่วมประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในวันพุธที่ 2ก.พ. 2565 ในประเด็นแผนงานป้องกันไฟป่าในปี 2564 แผนงานและเป้าหมายในการปลูกป่า ปี 2565 แผนงานการบำรุงรักษาแปลงปลูกป่า ปี 2564 และระบบการติดตามพื้นที่ปลูกป่าในการเข้าร่วมโครงการ (Shapfile)
  2. ติดตามการดำเนินการของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในเรื่องการดำเนินคดีสำคัญ พื้นที่สวนป่าบางขนุน พื้นที่เหมืองทองอัครา การบุกรุกพื้นที่ป่าเขาค้อ และการติดตามเป้าหมายตามแผนตัวชี้วัดในการยึดคืนพื้นที่ และ มาตรา 25
  3. ติดตามการดำเนินการของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เรื่องหลักเกณฑ์ที่ทำกินในรูปแบบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
  4. การดำเนินงานของกองการอนุญาต และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในเรื่องแผนการดำเนินการต่อพื้นที่หมดอายุการอนุญาตใช้ประโยชน์สวนปาล์มน้ำมันในท้องที่ จังหวัดกระบี่

Leave a Comment

Skip to content