นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสภลท์ บุญเสริมสุข ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอวาระการประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คณะ (ร่าง) คำสั่ง…. แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อยกร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำข้อเสนอผลลัพธ์ที่ ทส. ต้องการผลักดันในการประชุมดังกล่าว การกำหนดสถานที่สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านสิ่งแวดล้อม และแผนการดำเนินงาน (Timeline) ภาพรวมของการเตรียมการประชุมฯ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมดังกล่าว โดยได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้ว 3 ครั้ง การจัดทำงบประมาณสำหรับการประชุมฯ การเสนอ ครม. เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ รวมถึงการประสานงานกับสำนักเลขานุการเอเปค

Leave a Comment

Skip to content