นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงใต้ ประสานกองทัพภาค 4 DSI บูรณาการหยุดยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม กอ.รมน. ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สปฟ. ผอ. ศปพ. จชต. กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่ ศปป 4 ร่วมประชุมหาแนวทางการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เน้นถึงการสนธิกำลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทำแผนในการหยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส
นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มีความห่วงใยในปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในขณะที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน กรมป่าไม้จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสั่งการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และสำนักฯ สาขา ดำเนินการและถือปฏิบัติ และให้กำชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของที่ดินสำหรับในกรณีไม้ที่ขึ้นหรือปลูกในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม สามารถนำที่ดินมาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า เมื่อมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนำเคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

Leave a Comment

Skip to content