นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญที่กรมป่าไม้ ได้รับมอบหมาย โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารในสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยมีข้อสั่งการดังนี้ 1. การจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดส่งให้ ทส. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม และให้ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จัดทำของขวัญปีใหม่ของกรมป่าไม้ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก จำนวน 6 เรื่อง พร้อมส่งมอบให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ จัดส่งให้ ทส. 2. ปกท.ทส. มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ภาคใต้ โดยในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 จะลงพื้นที่พร้อมนายชีวะภาพ ชีวะธรรม เพื่อหารือกับกองทัพภาคที่ 4 ในการเตรียมความพร้อม 3. มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ รวบรวมต้นไม้ทรงปลูกของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ จัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 4. ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ ทส. จัดประกวดภาพถ่ายสถานที่สวยงามในพื้นที่รับผิดชอบ กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวและต้นไม้ สวยงามในเมืองไทย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ปม. และ อส. โดยรางวัลที่จะมอบให้ผู้ชนะการประกวด 3 รางวัล เป็นการเข้าพักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 5. ปกท.ทส. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 โดยเฉพาะรายการงบลงทุน 6. ขอให้เร่งรัดการแก้ไขมติ ครม. เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เอกชนปลูกป่า โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบในการแก้ไขมติ ครม. 7. ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กรมป่าไม้ มีกิจกรรม 3 เรื่อง คือ – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 – พิธีมอบรางวัลกล้ายิ้ม คนรักป่า ป่ารักชุมชน โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ – การจัดประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ในช่วงบ่าย 8. ในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงงาน ณ โครงการส่งเสริม การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก จึงขอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เร่งเตรียมการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันเสด็จ

Leave a Comment

Skip to content