นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงบประมาณ และกรมป่าไม้

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับนายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงบประมาณ และกรมป่าไม้ ณ พื้นที่เตรียมการป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายธิติกร กิตตินันท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ และนายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ลงพื้นที่ติดตามงาน ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

ในการนี้อธิบดีกรมป่าไม้ และรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้รับฟังสรุปการปฏิบัติงานพื้นที่เตรียมการป่านันทนาการน้ำตกตาดม่าน และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จากนายกเทศมนตรีตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งป่านันทนาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และสร้างคุณค่าในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แก่ชุมชน

Leave a Comment

Skip to content