พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ประจำปี 2564

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และร่วมปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว มียอดเงินถวายพระราชกุศล จำนวน 1,911,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งทางกรมป่าไม้ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลในครั้งนี้โดยทั่วกัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการศาสนา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งและประกาศของจังหวัดโดยเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content