พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายจัดที่ดินทำกินชุมชน จ.กระบี่

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องตะวันตก ถนนสายสาม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.สจด. นายวิทยา ณวิพันธ์ ผอ.สจป. ที่ 12 สาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินชุมชนในครั้งนี้ มีนายภัตติพงศ์ สุนทรวร ผู้แทนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ รายงานความเป็นมาและผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล นายศุภชัย คล้ายเถาว์ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ้านในสระ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการ กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่ได้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนในรูปแบบ คทช. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมมอบนโยบายในการจัดที่ดินชุมชน ดังนี้

  1. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น ให้ความ สำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. อย่างต่อเนื่อง
  2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
  3. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่ดำเนินการ คทช. เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกินอย่างถาวร เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบกล้าไม้และของที่ระลึกให้แก่ผู้นำชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน และปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

Leave a Comment

Skip to content