นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และนายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้ต้อนรับ Mr. Bruno Camaert FAO-EU FLEGT VPA และ Mr Mathieu van Rijn REDD+ Programme จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ในการสนับสนุนการทำงานของ TEFSO และสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ FLEGT VPA และโครงการการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่ ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (SFT_LMR UNREDD) ตลอดจนร่วมหารือการร่วมมือจัดทำโครงการด้านการจัดการป่าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้ในอนาคต ซึ่งท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาและเตรียมการให้การสนับสนุนและร่วมมือกับ FAO ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content