นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 10/2564 โดยมีนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZoomMeeting โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

  1. เพื่อรับทราบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มย่อยภายใต้กระบวนการ Thai – EU FLEGT VPA
  2. รายงานความพร้อมของภาคผนวกในการนำเข้าเจรจาในการประชุม JEM6 และ NEG4ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  3. นำเสนอแนวคิดในการสังเกตการณ์โดยอิสระ (Independent Monitoring: IM) โดยภาคประชาสังคม
  4. รายงานความก้าวหน้าของแผนการใช้เว็บแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายป่าไม้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ
  5. เพื่อพิจารณาภาคผนวกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคผนวกที่ 1 ขอบเขตผลิตภัณฑ์,แนวทางการออกหนังสือรับรองรีไซเคิล, ร่างแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่าฯ และร่างเอกสารแนวคิดในการควบคุมการนำเข้าไม้

Leave a Comment

Skip to content