นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์ โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีสาระสำคัญและข้อสั่งการ ดังนี้

  1. จากการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกระบี่ และได้ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการขาดแคลนบุคลากร ประกอบกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการจัดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง จึงขอมอบหมายให้สำนักบริหารกลาง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เพื่อข้าราชการใหม่จะเริ่มปฏิบัติงานได้ในวันที่ 2 มกราคม 2565
  2. ในกรณีที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายให้ไปประชุม หรือดูงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ขอให้ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายพิจารณาว่า ประธานในการประชุมหรือผู้นำในการดูงานครั้งนั้น เป็นระดับใด หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือดูงานด้วยตนเองได้ ขอให้พิจารณามอบหมายผู้แทนระดับผู้บริหารของหน่วยงานก่อน หากไม่สามารถจัดหาผู้แทนที่เหมาะสมได้ ขอให้รายงานให้กรมทราบเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานอื่นที่เหมาะสมต่อไป
  3. ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดส่งคลิปวิดีโอ หรือ Onepage หรือ Infographic ที่เกี่ยวข้องกับการเทิดทูนสถาบัน จัดส่งให้สำนักบริหารกลาง ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวบรวม พร้อมรายงานให้กระทรวงฯ และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติทราบทุกเดือน
  4. จากการที่ รมว.ทส. ได้เข้าร่วมประชุม COP 26 ที่ผ่านมา ขอให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เร่งดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อน และขอให้ทุกสำนักเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการประชุมดังกล่าว
  5. ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิจารณาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนัก ๆ ละ 1 คน โดยแจ้งชื่อให้ศูนย์บริการประชาชนรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดส่ง ติดตามผลการดำเนินงานของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับป่าไม้
  6. ขอให้สำนักบริหารกลาง ตรวจสอบกองทุนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากกองทุนใดไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อเป็นระยะเวลานาน หรือกองทุนใดที่ผู้รับผิดชอบเสียชีวิตแล้ว ให้ดำเนินการยกเลิก เพื่อให้เหลือกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น
  7. ให้สำนักบริหารกลาง พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำเสื้อสำหรับผู้บริหารกรมป่าไม้ ในการใช้สวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นรูปแบบเดียวกัน

Leave a Comment

Skip to content