นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการจัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมาธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และป่าเศรษฐกิจตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีประเด็นความคืบหน้าในการตราอนุบัญญัติ ปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนจากภาคประชาชนรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content