นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Climate Change ของกรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานภายในกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการที่ประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุม COP 26 การประชุม CPF 16 การประชุม CMA 3 และการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมป่าไม้โดยตรง ดังนี้ การร่วมลงนามยุติการตัดไม้ทำลายป่าภายใน 2030 (พ.ศ. 2573) ภายใต้ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความยินดีและพร้อมเข้าร่วมปฏิญญาดังกล่าว เพื่อหยุดการตัดไม้ภายใน 2030 นอกจากนี้ ประเทศไทย จะเป็นประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปี 2050 และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งหน่วยงานต่างๆของกรมป่าไม้ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับข้อตกลงดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content