นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยม สจป.12 (นครศรีธรรมราช)

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบก. และนายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผอ.สศป. โดยมี นายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผอ.สจป.ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักฯ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจทำงาน และทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
  2. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส
  3. การปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ดูแลรักษาป่า ให้ทำงานอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าพรุ
  4. เรื่องการจัดที่ดิน คทช. ขอให้เร่งสำรวจและดำเนินการออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
  5. เรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ขอให้เร่งจัดหาพื้นที่และปลูก บำรุง เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมกันนี้ได้แสดงความห่วงใยบุคลากรของสำนักฯ เกี่ยวกับสุขภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจ จากนั้นได้ปลูกต้นแซะ ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณสำนักฯ และร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content