นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจติดตามการดำเนินงาน ของ สจป.ที่ 3 (ลำปาง) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดลำปางตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วน ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นย้ำแนวทางในการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความสามัคคีในการทำงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อยต้องร่วมมือกันในการทำงาน
3. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุตามตัวชี้วัด
4. การเตรียมความพร้อมในเรื่องไฟป่า ให้ทำงานร่วมกับเครือข่าย รสปท. ทสม. และป่าชุมชน
5. ติดตามเรื่องการออกใบอนุญาต คทช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
6. การปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ
พร้อมกันนี้ อปม. ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการปลูกสร้างอาคารสำนักงานใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานและแสดงความห่วงใยในการรักษาสุขภาพช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยก่อนเดินทางกลับได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารสำนักงานไว้เป็นที่ระลึกด้วย

Leave a Comment

Skip to content