นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 และมีคณะกรรมการ ฯ ประชุมผ่านระบบ video conference พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูล โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลัง เพื่อใช้ประกอบในการเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ของกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content