นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าและหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานบูรณาการโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex Meetings) โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทัพบก (กรมยุทธโยธาทหารบก) กรมศิลปากร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม โดยฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และเรื่องปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  2. การติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Leave a Comment

Skip to content