นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และนายกิติพร ดุลนกิจ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน ผู้บริหาร สจช. ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 4(ศรีสะเกษ) ศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสีหา มงคลแก้ว ประธานเครือข่ายป่าชุมชนและสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ นายสุมัย หมายหมั้น ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ และนายสฤษฎิ์ จิตนอก ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคกลาง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันทำ อาทิกิจกรรมนักวิจัยชุมชนที่ทำงานเกี่ยวกับ REDD+ ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีมีการแบ่งโซนการทำงานที่ชัดเจนจึงทำให้การขับเคลื่อนงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักป่าชุมชน รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนสิ่งที่ชุมชนอยากให้กรมป่าไม้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานป่าชุมชน โดยท่านรอง อปม. ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกับเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนป่าชุมชนมาโดยตลอด

Leave a Comment

Skip to content