นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการจากหน่วยงานส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 คน โดยนางสาวพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรกระบวนการที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็น และนำผลสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อกรม เพื่อทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กรของกรมป่าไม้ ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มติที่ประชุมเสนอ (ร่าง) วิสัยทัศน์ จำนวน 5 วิสัยทัศน์ ดังนี้
1. เป็นองค์กรสร้างป่า สร้างรายได้ ก้าวไกลนวัตกรรม
2. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาป่าเดิม เพิ่มป่าใหม่ ใส่ใจประชาชนบนรากฐานนวัตกรรมและธรรมาภิบาล
3. รักษาพื้นที่ป่าเดิม เพิ่มพื้นที่ป่าใหม่ โดยการมีส่วนร่วม
4. เป็นองค์กรที่บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศภายในปี 2570
5. เป็นองค์กรที่บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้วิถีใหม่ บนพื้นฐานของนวัตกรรม การมีส่วนร่วมและธรรมธิบาล
และเสนอ (ร่าง) ค่านิยมองค์กร จำนวน 4 ค่านิยม ดังนี้

  • P-FAST (P – Positive Thinking ทัศนคติเชิงบวก, F – Flexibility กล้าเปลี่ยนแปลง, A – Accountability พร้อมรับผิดชอบ, S – Service Mind มีจิตบริการ ,T – Teamwork ทำงานเป็นทีม)
  • GOOD (G – Good Governance ทำงานโปร่งใส, O – Open Mind เปิดใจใส่ใจประชาชน, O – Outcome ทำงานมุ่งผลลัพธ์ D – Development พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง)
  • 3S : SSS (S – Service Mind มีจิตบริการ, S – Specialist เชี่ยวชาญในงาน, S – Smart to Change กล้าหาญเปลี่ยนแปลง)
  • SET UP (S – Service Mind มีจิตบริการ, E – Expertise เชี่ยวชาญในงาน, T – Teamwork ทำงานเป็นทีม U – Unity ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน P – Positive Thinking ทัศนคติเชิงบวก)

ทั้งนี้ เพื่อเสนออธิบดีพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการส่งเสริมวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรต่อไป

Leave a Comment

Skip to content