นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศเจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร กรมป่าไม้

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานพร้อมแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference และระบบ Zoom จากห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์การ และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content