นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ และจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรายบุคคลของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของกรมป่าไม้ รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติและผลงานของ นายคมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สังกัดสำนักจัดการป่าชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศกรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content