นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 16 คำขอ โดยเป็นคำขอของส่วนราชการ จำนวน 8 คำขอ เอกชน จำนวน 8 คำขอ และคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 8 คำขอทบทวน จำนวน 8 เรื่อง ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการประชุมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Leave a Comment

Skip to content