นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันปิยมหาราช

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบ ตลอดจนรายละเอียดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564 และมีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละสำนักไปดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดงานวันปิยมหาราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content