นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ การประชุมติดตามและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง กรมป่าไม้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ และเรื่องระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 และ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ขอคัดสำเนาบันทึกการสำรวจแปลงที่ดินฯ (ทป.4) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากช่องและป่าหมูสี และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาซับประดู่และป่าเขามะกอก ท้องที่บ้านดงมะไฟ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 316 ราย 2. ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนรีสอร์ตป่าม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 3. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่และขอเอกสารหลักฐาน โดยแจ้งว่า นางสาวสุพิชญา หมื่นแก้ว ผู้รับมอบอำนาจจาก นาย Ruslan ATAEV ที่ซื้ออาคารชุดโครงการเพชรบุรี ปาร์ค จากบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 1 ห้อง 4. ขอหารือกรณีการสอบถามอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบฟาร์มไก่ ปารีณา ไกรคุปต์ แจ้งว่าได้รับหนังสือศูนย์ป่าไม้ราชบุรี เรื่องสอบถามการอนุญาต ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบฟาร์มไก่ ปารีณา ไกรคุปต์ 5. ขอหารือการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีประสงค์เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมป่าไม้ กรณีนายทศพล เพ็งส้ม มีความประสงค์ที่จะขอคัดข้อมูลสำเนาแผนที่ประกอบส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Leave a Comment

Skip to content