นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานรวมถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กรมการศาสนากำหนดในการจัดพิธีในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามที่กรมการศาสนากำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และถูกต้องตามประเพณี

Leave a Comment

Skip to content