นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหาร สจช. ผู้บริหารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9(ลำปาง) ศูนย์ป่าไม้ตาก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมกับ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก นำโดยนายสมหมาย แสนประเสริฐ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนและสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ นายสุมัย หมายหมั้น ประธานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) ถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ร่วมกันทำ อาทิ การขับเคลื่อนงานด้านป่าชุมชนร่วมกับวัดซึ่งเจ้าอาวาสวัดโพธิคุณได้ให้ความสำคัญกับงานด้านป่าชุมชนเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนสิ่งที่ชุมชนอยากให้กรมป่าไม้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนงานป่าชุมชน โดยท่านรอง อปม. ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกับเครือข่ายป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนป่าชุมชนมาโดยตลอด วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content