นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ อ.อ.ป. และ กฟผ. ลงนาม MOU การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างต้นแบบบูรณาการนำพลังงานเข้าไปในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืน Energy for All : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวล” ซึ่งเป็นการจัดหาและบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เช่น เปลือก ซัง ลำต้นข้าวโพด ร่วมกับการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วที่เป็นพืชพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนที่สามารถดำเนินการเชิงธุรกิจได้จริง และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั้ง 3 หน่วยงานมีข้อมูล องค์ความรู้ และทรัพยากรที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงการดังกล่าว
สำหรับโครงการศึกษาวิจัยต้นแบบเชิงธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแนวคิด ความมั่นคงด้านน้ำ ด้านพลังงาน และด้านอาหาร โดยเน้นการแก้ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงานของระบบไฟฟ้าที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่ ลดผลเสียหายทางเศรษฐกิจชุมชน และมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง แก้ปัญหาการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ลดมลพิษทางอากาศจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานที่เป็นไม้ยืนต้น ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีความสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพลังงาน (Energy for All) และเพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เหมาะสมของประเทศไทยในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content