นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2564 ประกอบด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารกรมป่าไม้
กลุ่มที่ 3 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
กลุ่มที่ 4 บุคคลภายนอกผู้สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อในกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 4 ส่วนในกลุ่มที่ 3 จะนำรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

Leave a Comment

Skip to content