นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประขุมผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการกองการอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ช่วยระดมจัดทำข้อมูลของโครงการ คทช. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้จำนวนกว่า 1 ล้านไร่ และมีพื้นที่รอการอนุญาตอีก จำนวน 2 ล้านไร่ จึงขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก เร่งจัดทำข้อมูลจัดส่งให้กองการอนุญาต เพื่อดำเนินการนำเข้าที่ประชุมต่อไป
  2. ศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นลำดับที่ 2 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 82 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 11 ราย
  3. การดำเนินงานโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในปี 2565 ในขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว 70.1 ล้านต้น คงเหลือประมาณ 29 กว่าล้านต้น จะดำเนินการครบตามเป้าหมาย
  4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ วันที่่ 6 กันยายน 2564 กรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 89.37 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  5. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ในการประชุม Asia-Pacific Forestry Forum ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ขณะนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิด
  6. ในวันที่ 14 กันยายน 2564 กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โดยในส่วนของกรมป่าไม้มีกิจกรรมโครงการ คทช. โครงการปลูกปาและป้องกันไฟป่า และโครการแก้ไขปัญหา ตามมติ ครม. 23 มิถุนายน 2563 จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในวันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Comment

Skip to content