นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการลงนาม MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า ได้รับมอบหมายจากนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมเตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Meeting โดยกำหนดร่วมลงนาม MOU ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOUในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดให้มีการซักซ้อมพิธีลงนาม MOU ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564เพื่อให้งานลงนาม MOU เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content