นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายเฉลิมชัย ปาปะทา นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจงคล้าย วรพงศธร นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี และนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings) โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
2) ด้านทรัพยากรน้ำ
3) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางและการแก้ไขปัญหา การดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายธวัชชัย ลัดกรูด พร้อมด้วยนางนิศากร งิ้ววิจิตร นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content