นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของกรมป่าไม้ โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. ศูนย์ฯ โควิดกรมป่าไม้ รายงานผู้ติดเชื้อของกรมป่าไม้ จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วทั้งสิ้น 89 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 75 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อจะได้จัดหาสถานที่ฉีดวัคซีนให้ได้รับโดยให้ทั่วถึงกัน และขอให้หน่วยงานที่มีศักยภาพเพาะชำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพ
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมปาไม้ ประจำสัปดาห์นี้อยู่ที่ 86.78 % ต่ำกว่าเป้าหมาย 13% ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายได้ 100 % ถ้ารวม PO ด้วยจะอยู่ที่ 90.88 % อยู่ในลำดับที่ 3 ของ ทส.
 3. สบก. ได้ชี้แจงกำหนดการวันสถาปนากรมป่าไม้ในวันที่ 18 กันยายน 2564 และการแต่งกายแต่งเป็นเครื่องแบบกากี
 4. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ อนุฯ จัดหาที่ดินได้รายงานผลการดำเนินงานกำหนดพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ป่าสงวนฯ 3.9 ล้านไร่ คาดว่าในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้จะครบตามเป้าหมาย 3.9 ล้านไร่ โดยประธานได้ฝากให้ สจป. ช่วยดูเรื่องของการออกใบอนุญาต คทช. โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า การอนุญาต คทช. ทับซ้อนในพื้นที่ อันไหนที่ทับซ้อนกันก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ
 5. การปลูกต้นไม้ในโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2564 มีการลงทะเบียนร่วมปลูกไปแล้ว 72,325,166 กล้า คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จก่อนเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายในวันก่อนราชสมภพ
 6. ปี 2564 กรมป่าไม้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 2 รางวัลคือ
  6.1 รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
  6.2 รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน เครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
 7. สจช. จัดหาเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อจะมอบให้กับพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน

Leave a Comment

Skip to content