นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ Video Conference ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิติการ โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากไม้ และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. …. (ตามมาตรา 18) ซึ่งในการประชุมดังกล่าว นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อน ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผ่านร่างอนุบัญญัติฯ ตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ.2562 ไปแล้ว จำนวน 21 ฉบับ

Leave a Comment

Skip to content