นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ปี 2564 (เพิ่มเติม)

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ผ่านระบบ VDO conference โดยมี ผู้แทนจากทุกสำนักในส่วนกลาง ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ โดยมีนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอผลงานของผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ที่หน่วยงานในสังกัดเสนอ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ปรากฎว่าที่ประชุมได้พิจารณามอบรางวัลเพิ่มเติม เป็นรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ผลการพิจารณาผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ประจำปี 2564 มีดังนี้

  1. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 3 รางวัล
  2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล
  3. รางวัลเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล
  4. รางวัลหนังสือชมเชย จำนวน 13 รางวัล

Leave a Comment

Skip to content